Witaj na RabbitRabbit!
My cart: 0
  • Nie masz nic w koszyku
  • Suma:  0,00

Regulamin Sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu Internetowego RabbitRabbit! i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest:

RabbitRabbit! Gizella Mazur
ul. Miodowa 41 lok. 17
30-052 Kraków
NIP: 6782796498

zwany dalej Sklep lub Sprzedawca.

2. Dane kontaktowe Sklepu:
Sklep działa w Internecie pod adresem www.rabbitrabbit.pl

3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz wykonywania tych umów. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

4. Niżej wskazane zasady, a w szczególności uprawnienia dot. składania zamówień ich realizacji, wymiany i reklamacji towaru, odstąpienia od umowy itp. odnoszą się wyłącznie do Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 2
Zamówienia
1. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe po założeniu konta w sklepie (zarejestrowaniu się).

3. Złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą – z zastrzeżeniem przepisów poniższych – obowiązek zapłaty na rzecz Sklepu ceny za towary objęte zamówieniem.

4. Zakupy w Sklepie dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

5. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres info@rabbitrabbit.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu pochodzącą od składającego zamówienie.

§ 3
Potwierdzenie zamówienia
1. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (przyjęcie oferty).

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w postaci elektronicznej na adres składającego zamówienia, wskazany w momencie rejestracji.

§ 4
Artykuły dostępne w Sklepie

1. W ofercie handlowej Sklepu znajduje się odzież Sprzedawcy RabbitRabbit! Gizella Mazur.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Główne cechy towarów, a w szczególności ich opis i skład podany jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce poświęconej każdemu produktowi z osobna.

3. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. W przypadku, gdy zamówiony towar lub jego część nie jest aktualnie dostępna, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Klienta będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też ma w dalszym ciągu oczekiwać na skompletowanie. W powyższym przypadku terminy określone w § 6 ust. 3 zaczną biec od momentu pojawienia się zamówionego towaru w magazynie.

4. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny odnoszą się do pojedynczych sztuk poszczególnych towarów. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są naliczane dodatkowo w wysokości określonej w § 6 ust. 7 Regulaminu.

§ 5
Formy płatności

1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment i koszty jego dostawy, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:
a) przelewem za pośrednictwem platform PayPal;
b) przelewem za pośrednictwem platformy PayU;

2. Sklep w zależności od żądania Klienta wystawia faktury VAT lub paragon fiskalny. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury w wersji elektronicznej, poprzez uzupełnienie stosownego elementu formularza zamówienia. Faktury VAT i paragony fiskalne wysyłane są  wraz z zakupionym towarem.

§ 6
Dostawa i koszty dostawy
1. Sklep zastrzega, że dostawa zamówionych produktów poprzez kuriera DHL oraz Pocztę Polską realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy (płatność z góry za całe zamówienie wraz z kosztami dostawy). Poza Europę towar wysyłany jest po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów wysyłki.

2. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Pocztą Polską. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z pouczeniem/informacją dotyczącą korzystania z prawa do odstąpienia od umowy  i wzorem formularza odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej celem dostarczenia do Klienta. Każdy Klient sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. W przypadku płatności za pośrednictwem platformy PayU czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie 24 godziny od daty zaksięgowania wpłaty.

6. Standardowe koszty dostawy ponoszone są przez Klienta. Koszt przesyłki jest stały niezależnie od wielkości jednorazowego zamówienia. Każde kolejne zamówienie związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów dostawy.

7. W przypadku płatności za pośrednictwem formy PayU za towar/y za cenę przekraczającą przy jednorazowym zamówieniu 200 zł, koszty dostawy ponosi Sklep.

8. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu z administratorem Sklepu
(info@rabbitrabbit.pl). Niezależnie od powyższego Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 543(1) § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 7
Wymiana

1. Sklep gwarantuje w terminie określonym w ust. 2 poniżej, możliwość wymiany przez Klienta zamówionego towaru w zakresie zamiany rozmiaru zamawianego modelu. Wymiana nie jest związana z koniecznością ponownej zapłaty ceny za zakupiony towar i w tym zakresie jest bezpłatna z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Zwrot w celu wymiany jest możliwy pod warunkiem przesłania informacji o chęci dokonania wymiany na adres: info@rabbitrabbit.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty doręczenia przesyłki.

3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa wymiany, towar należy odesłać na własny koszt na adres pocztowy sklepu

4. Towar podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód sprzedaży. Wymieniany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży. Klient zwracając towar w celu wymiany powinien zwrócić go w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i kompletnym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają ustawowemu prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz innym prawom przyznanym konsumentowi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8
Odpowiedzialność za wady towaru i reklamacje
1. Prosimy, aby w chwili odbioru towaru Nabywca sprawdził przesyłkę w obecności kuriera. W szczególności Nabywca powinien obejrzeć przesyłkę, czy z zewnątrz nie nosi śladów zniszczenia lub uszkodzenia. W razie zniszczenia, zewnętrznych oznak uszkodzenia lub innych widocznych oznak uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu pod adresem info@rabbitrabbit.pl

4. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu gwarancji, gdy towar został objęty taką odpowiedzialnością, należy postępować zgodnie z treścią gwarancji.

5. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu przy reklamacji pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.

6. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.

§ 9
Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10
Spory

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez Sprzedającego, określonego w § 1 ust. 2.

3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. realizacji umowy,
b. wysłania zamówienia,
c. jeśli klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedającego (newsletter).

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

6. Oświadczenie określone w ust. 3 lit. c jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłanej przez Sprzedającego w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego zwanej dalej „Newsletterem”. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości. Adres e-mail Klienta wykorzystywany dla celów subskrypcji „Newslettera” nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

7. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 12
Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Świadczącym usługi elektroniczne dostępu do treści sklepu internetowego jest Sprzedawca wskazany w  § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Serwis (Sklep) wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony.

4. Niektóre podstrony serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie www.rabbitrabbit.pl oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

6. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: info@rabbitrabbit.pl

8. Usługa elektroniczna polega w szczególności na uzyskaniu możliwości złożenia zamówienia po zarejestrowaniu (założeniu konta w Sklepie).

Rejestracja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin można utrwalić poprzez pobranie go (ikona pobrania dostępna na końcu teksu). Ponadto utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

2. Treść niniejszego Regulaminu nie może być sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia takiej sprzeczności, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej: info@rabbitrabbit.pl